Torah commentary

Here you’ll find Rabbi David’s divrei Torah, organized by parsha / Torah portion.

 

BERESHIT / GENESIS

Bereshit

Lech Lecha

Toldot

Vayetze

Miketz

SHEMOT / EXODUS

Shemot

Beshalach

Terumah

Tetzaveh

Vayekhel

VAYIKRA / LEVITICUS

Vayikra

Tzav

Shemini

Tazria

Emor

B’MIDBAR / NUMBERS

B’midbar

Shlach

Korach

Balak

D’VARIM / DEUTERONOMY

D’varim

Re’eh

Ki Tavo

Ha’azinu